Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2018

Allah Swt Mengutuk Peminum Minuman(Khamar) dan jenis sabu-sabu dan ganja

AYAT DAN HADIST TENTANG MINUMAN KERAS(KHAMAR) Allah Azza Wa Jalla berfirman Qs.Al-Maidah : 90) Artinya : Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum khamar,judi,berhala,dan undi-undian itu semua keji dari perbuatan syaithan,maka harus kamu tinggalkan semuanya,supaya kamu beruntung.
DARI IBNU ABBAS RA RASULALLAH S.A.W MENEGASKAN DENGAN KERAS TENTANG MINUMAN KERAS(KHAMAR) Siapa yang beriman pada Allah dan kemudian,maka jangan minum khamar,dan siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian maka jangan duduk diatas hidangan yang dihidangkan khamar(yang  disitu ada khamar).((HR. Attabrani). Ibnu Abbas berkata : saya telah mendengar Rasulallah s.a.w bersabda : SIapa yang minum khamar seteguk,maka alllah tidak menerima amal fardhu dan sunnatnya selama tiga hari.Dan siapa yang meminum khamar seseloki(segelas)maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari.Dan orang tetap minum khamar maka selayak-NYA Allah memberikanya minum dari NAHRUL KHABAAL,ketika ditanya  :Ya Rasulallah…

Larangan Membicarakan Aktivitas Senggama Kepada Orang Lain

ABU HURAIRAH RADHIYALLAHU ANHU DARI RASULALLAH S.A.W MELARANG KERAS MEMBICARAKAN SENGGAMA SUAMI DAN ISTRINPADA ORANG LAIN Dari Abu Hurairah Radyhiyallahu Anhu,ia berkata Rasulallah selesai salam kepada penghujung shalatnya,lalu beliau menghadapkan wajah kearah jama'ah(makmum)seraya bertanya : Majelis yang berbahgia,adakah kalian mencampuri istri dengan menutup pintu dan merapatkan tabir,akan tetapi kemudian membicarakan kejadian itu kepada orang lain dengan mengucapkan,bahwa aku telah melakukan begini dan begitu terhadap istriku?Para jema'ah laki-laki berdiam diri.Lalu beliau menghadap kepada jama'ah wanita seraya menanyakan :Apakah ada diantra kalian yang membicarakannya?Kemudian ada wanita muda duduk diatas kedua lututnya semabari mengangkat kepalanya agar terlihat dan terdengar suaranya  oleh Rasulalallah,Rasulallah berkata : Demi Allah,mereka semua jama'ah laki-laki dan juga jama'ah wanita,membicarakannya.Kemudian beliau bertanya : Apakah kalian mengetahui per…

Buang air kecil dan besar menurut etika Islam

BUANG AIR KECIL DAN BESAR MENURUT ETIKA ISLAM Diantara bukti perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian serta penghormatan yang diberikan Allah Tabaraka Wata'ala kepada manusia dan pembedaannya dari hewan adalah,bahwa Islam mengharuskan setiap kaum muslimin dan muslimah apabila buang air keci maupun besar untuk membersihkannya dengan air.Sehingga tidak ada lagi najis yang menempel pada kemaluan,dubur dan sekelilingnya.Agar merasa yakin,bahwa anggota tubuhnya benar-benar bersih(suci).
Jika tidak mendapatkan air,maka hendaklah muslimin dan muslimah bersuci dengan menggunakan kain,kertas,batu atau segala sesuatu yang bersih(suci)yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis.
RIWAYAT IBNU ABBAS RADHIYALLAHU ANHU,TENTANG ETIKA BUANG AIR KECIL DAN BESAR Ibnu Abbas merupakan seorang ahli tafsir dan juga sebagai ulama besar pada zaman Rasulallah s.a.w dan para sahabat sehingga tafsir beliau tetap terjaga keasliannya sampai pada saat sekarang.Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyalla…

SHALAT GERHANA MATAHARI & BULAN

PENJELASAN PARA ULAMA MENGENAI SHALAT GERHANA MATAHARI DAN BULAN Menurut para ulama,shalat gerhana matahari ini hukumnya SUNNAT MU'AKADAH.Yang lebih afdhal dikerjakan secara berjama'ah.Akan tetapi,berjama'ah itu bukanlah suatu yang disyariatkan.Shalat gerhana matahari berjumlah dua raka'at,dimana pada setiap raka'atnya melaksanakan dua kali ruku'.Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diperoleh dari Aisyah Radhiyallaahu Anhu. HADIST YANG MENERANGKAN TENTANG SHALAT GERHANA MATAHARI DAN BULAN "Pada masa hidup Rasulallah s.a.w pernah terjadi gerhana Matahari.Lalu beliau berangkat ke Masjid,Kemudian berdiri dan bertakbir.Para sahabat pun berbaris dibelakang beliau.Lalu beliau membaca bacaan surat(dari Al-Qur'an) yang panjang.Kemudian beliau bertakbir dan melakukan ruku' yang pertama dalam waktu yang cukup panjang,akan tetapi tidak lama dari bacaan surat yang pertama.Setelah itu beliau bangkit dan rukuk seraya me gucapkan : Sami'allahu liman hami…

5 Kendala-kendala tidak dikabulkannya Do'a

Islam mengajarkan kepada kita para pemeluknya supaya sering-sering berdo'a kepada Allah Tabaraka Wata'ala,bahkan ada sebuah hadits yang shahih mengatakan : "Berdo'a adalah Ibadah(HR.Abu Dawud). Allah Azza Wa Jalla didalam Al-Qur'an telah berjanji bahwa barangsiapa yang berdo'a kepadanya,tentu ia akan mengabulkannya,sebagaimana dalam firmannya : " Dan Tuhanmu berfirman : Berdo'alah kepada-KU niscaya akan KU kabulkan do'amu.Sesugguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-KU,mereka akan masuk neraka JAHANNAM dengan penuh kehinaan.(QS.Al-Mukmin : 60).
Jarang orang yang berusaha melakukan introspeksi diri,apa kendala-kendalanya itu.Kalau kita selidiki lebih dalam,ternyata kendala-kendalanya itu ada pada si pemohon(yang berdo'a)itu sendiri.
ADA SEPULUH MACAM KENDALA-KENDALA TIDAK DIKABULKANNYA DO'A Untuk mengetahui kendala-kendala tidak dikabulkannya do'a,saya ingin mengemukakan pendapat naaihat seorang SUFI yang terke…

Hukum Bagi Wanita Yang Ziarah Kubur

PENDAPAT ABDULLLAH BIN ABI MULAIKAH TENTANG HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI WANITA Barangkali tiap tahun pada bulan ramdhan dan hari kedua Idul Fitri kita selalu melakukan ziarah kemakam-makam saudara-saudari kita,family dan handai taulan kita yang telah mendahului selangkah dari pada kita. Nah?Kali ini kita akan membahas trntang bagaimana hukum wanita yang ziarah kubur.Dari Abdullah bin Abi Mulaikah ia bercerita : Pada suatu hari,Aisyah pernah datang dari kuburan.Lalu aku bertanya kepadanya : Wahai Ummul Mukminin,dari mana engkau?Aisyah menjawab : Dari kuburan saudaraku,Abdurrahman,Kemudian kutanyakan lagi : Bukankah Rasulallah melarang Ziarah Kubur? Akan tetapi kemudian menyuruhnya.(HR.Alhakim dan Albaihaqi). ABU BURAIDAH HUKUM DAN WANITA BERZIARAH KUBUR Dari Abu Buraidah,dari ayahnya,ia mengatakan :Rasulallah s.a.w mengatakan Rasulallah s.a.w bersabda : Artinya : Kami melarang kalian berziarah kubur,maka sekarang berziarahlah.Karena dalam berziarah terdapat peringatan(HR.Abu Dawud).
Seand…

YANG HARAM DINIKAHI

MENURUT NASAB DAN JALUR YANG HARAM DINIKAHI Yang haram untuk dinikahi dalam jalur nasab yaitu Ibu,puteri,saudara perempuan,bibi dari bapak,bibi dari ibu,puteri-puteri  dari saudara perempuan,ibu istri.Sedangkan Ibu Hazm mengatakan : Tidak diperbolehkan menikahi ibu,nenek dari bapak,meskipun hubungannya tidak dekat.Tidak juga puteri dari puterinya(cucu)atau puteri dan puteranya dan seterusnya.Juga tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan,puteri saudara(kemanakan)dan seterusnya sampai kebawah,serta tidak boleh menikahi ibu istrinya(mertua)dan neneknya mwskipun hubungan jauh.
PENJELASAN AYAT AL-QUR'AN MENGENAI YANG HARAM DINIKAHI Dalam Qs.An-nisa : 23,Allah Tabaraka Wata'ala menjelaskan : Artinya : Diharamkan kalian(menikahi)ibu-ibu kalian,anak-anak perempuan kalian,saudara-saudara perempuan kalian,saudara-saudara perempuan ibu kalian,anak-anakk perempuan kalian,ibu-ibu yang menyusui kalian,saudara perempuan yang sepersusuan,ibu-ibu istri kalian(mertua),anak-anak isri kali…

SYARAT BENTUK KALIMAT IJAB DAN QABUL

Ilustrasi Denny dan Selvy
MENGENAI KALIMAT IJAB DAN QABUL Mengenai bentuk kalimat ijab dan qabul ini,para fuqaha telah mensyaratkan harus dalam bentuk madhi(lampau)bagi kedua belah pihak atau salah satunya bentuk madhi,sedangkan lainnya berbentuk mustaqbal(yang akan datang).Contoh dalam bentuk pertama adalah wali mengatakan,Zawwajtuka Ibnatii(Aku nikahkan kamu dengan putriku),sebagai bentuk fiil madhi.Lalu simempelai wanita menjawab,Qobiltu(Aku terima nikahnya),sebagai bentuk madhi juga.sedangkan contoh bagi bentuk kedua adalah ai wali mengatakan : Uzawwijuka Ibnatii(Aku akan nikahkan kamu dengan putriku).Sebagai bentuk musyaqbal.Lalu simempelai laki-laki menjawab :Qobiltu(Aku terima nikahnya),sebagai bentuk fiil madhi.
DISYARATKAN IJAB DAN QABUL Mereka mensyaratkan hal itu,karena ada persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak merupakan rukun yang sebenarnya bagi akad nikah.Sedangkan Ijab dan Qabul hanya merupakan manifestasi dari persetujuan tersebut.Dengan kata lain kedua b…

Ketentuan Mengenai Jarak Yang Membolehkan Qashar Shalat

KETERANGAN YAHYA BIN YAZID MENGENAI JARAK MEMBOLEHKAN QASHAR Dari Yahya bin Yazid,ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai mengqashar shalat dan ia menjawab : Apabila Nabi melakukan perjalanan sepanjang tiga mil atau qhasar farsakh,maka beliau mengerjakan shalat dua raka'at(mengqashar shalat nya).(HR.Ahmad,Muslim,Abu Dawud dan Baihaqi). Dalam kitabnya Fathul Bahri,Alhafish Ibnu Hajar mengungkapkan,bahwa hadist ini berstatus shahih yang menjelaskan secara jelas dan gamblang mengenai masalah tersebut.
TENTANG FARSAKH DAN MIL JARAK MEMBOLEHKAN QAHAR SHALAT Dalam hadist tadih didukung oleh riwayat Abu Sa'id Al-Khudri,dimana ia pernah berkata : Apabila Rasulallah s.a.w melakukkan perjalanan sejauh farsakh,maka beliau mengqashar shalatnya(HR.Sa'id bin Manshur dan oleh disebutkan Al-Hafizh Ibnu Hajar didalam kitabnya At-talkhis serta diberikan pengakuan melalui sikap diamnya.Sebagaimana yang diketahui,bahwa satu farshakh itu kurang lebih sama dengan tiga m…

UJIAN HIDUP

MEMAHAMI HAKIKAT HIDUP Apa sebenarnya hakikat hidup?banyak sebagian kita yang belum memahami betul apa sebenarnya hakikat hidup? Berkenaan dengan pertanyaan yang mencakup yang cukup menggelitik ini,senbenarnya sebagai jawabannya dapat kita temukan dengan tegas dan jelas dalam kitab suci kita yakni Al-Qur'an Allah Swt berfirman Qs Al-Mulk : 2 Artinya : Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu,siapa diantara kamu yang telah baik amalnya. Dengan demikian sekarang kita hidup,selesai hidup kita mati.Hidup dan mati pada dasarnya merupakan ujian dari Allah.Karena kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa sekarang kita hidup didunia ini dalam suasana ujian,maka segala perbuatan kita,perkataan kita,dan pikiran kita,harus benar-benar berhati-hati.Kalau tidak demikian,niscaya kita tidak akan lulus dalam menempuh ujian hidup ini.
BICARA DALAM MASALAH UJIAN HIDUP Bicara dalam masalah ujian pada umumnya orang mengira bahwa yang namanya ujian itu adalah Segala sesuatu yang …

MENERANGKAN SABAR ATAS MUSIBAH

IBNU ABAS RA MENERANGKAN TENTANG SABAR ATAS MUSIBAH Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra sesungguhnya Rasulallah s.a.w bersabda : Permulaan yang ditulis dengan kalam di Lauh Mauhfudz atas  perintah Allah Swt adalah kalimah : Artinya : Sesungguhnya AKU-lah Allah,tiada Tuhan selain AKU Muhammad adalah seorang hamba dan utusan-KU,pilihan-KU adalah siapa saja yang pasrah atas ketentuan takdir-KU,bersabar atas balak-KU dan bersyukur atas semua nikmat-KU.AKU tulis dia golongan orang-orang yang jujur dan AKU bangunkan dia bersama orang-orang jujur pada hari kiamat dan AKU masukkan dia ke syurga.Dan barangsiapa tidak pasrah terhadap ketentuan-KU serta dia bersyukur atas semua nikmat-KU,maka sebaiknya dia keluar dari bawah kolong langit lalu carilah TUHAN selain AKU.
PENDAPAT ALFAQIH TENTANG BERSABAR Alfaqih Rahimamahullah berkata : Bersabar atas sesuatu musibah dan ingat kepada Allah ketika tertimpa kesulitan adalah : Sesuatu yang wajib atas semua manusia.Karena manusia itu apabila mengingat Alla…

GERBANG-GERBANG NERAKA

PINTU ATAU GERBANG NERAKA

Nerak mempunyai pintu-pintu masing-masing pintu terbagi beberapa untuk laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Rasulallah s.a.w bahwasanya beliau bertanya kepada Malaikat Jibril as.Adakah sama antara pintu-pintu neraka dengan pintu-pintu kita ini? Malaikat Jibril as menjawab,tidak,akan tetapi dia tertutup antara pintu satu dengan pintu yang lain,jarak antara satu dengan laiinnya adalah perjalanan seratus tahun.Setiap pintu daripadanya lebih panas dari pada pintu disekitarnya dengan beda tujuh puluh kali,Lalu Rasulallalh s.a.w bertanya,Siapakah penghuni-penghuni pintu tersebut?
PENGHUNI-PENGHUNI TIAP GERBANG-GERBANG NERAKA Rasulallah s.a.w bertanya kepada Malaikat Jibril as dan Malaikat Jibril as menjawab : Adapun tiap-tiap pintu paling bawahnya adalah golongan-golongan orang yang munafik,orang-orang kafir,pada Nabi isa as,dan keluarga Fir'aun,pintu tersebut dinamakan pintu Hawiyah.Pintu yang kedua adalah orang-orang musryik,namanya Jahim,pintu ketiga …

Keadaan Peminum KHAMAR di Hari Kiamat

KEADAAN PEMINUM MINUMAN KERAS(KHAMAR) Diriwayatkan dari Ubay Ibnu Ka'ab,Rasulallah s.a.w bersabda,Pada hari kiamat hendak dihadirkan para peminum arak,sedangkan arak terkalungkan pada lehernya,gitar ditelapak tangannya hingga mereka disalib diatas kayu dari api,maka berserulah dari pada zat yang berseru,inilalah Fulan bin Fulan dari tempat keluarlah bau arak dari mulutnya.Maka merasa sakitlah orang-orang yang berhenti disekitarnya hingga mereka mengeluh kepada Allah Swt,lantaran bau busuk mereka.Lalu kenerakahlah ahli minum arak itu kembali.Karena mereka dilemparkan kedalam neraka,menjerit-jeritlah mereka selam seribu tahun.Aduh sangat sangat haus.Lalu memanggillah Malik a.s,akan tetapi tidak dijawab panggilan itu selama delapan tahun.Maka jadilah bau keringat mereka membusuk hingga menyakiti tetangga mereka.Lalu mereka mengeluh Wahai Tuhan kami,hilangkanlah keringat kami,akan tetapi tidak dihilangkan keringat itu dari mereka.
PARA PEMINUM MINUMAN KERAS(KHAMAR)DI HADIRKAN KENERAK…

Hak wanita muslimah menjaga dengan baik sumpahnya kepada muslimah lainnya

Gambar : Ilustrasi
AISYAH R.A TENTANG SUMPAH WANITA MUSLIMAH TENTANG MAKANAN  Dari aisyah r.a,bahwasanya ada seorang wanita yang memberikan hadiah kurma kepadanya.Lalu dia memakan sebagian dan menyisakan lainnya seraya mengatakan : Aku bersumpah untuk tidak memakan sisanya.Kemudian Rasulallah s.a.w bersabda : Berbuat baiklah kepadanya,karena sesungguhnya dosa itu berlaku bagi yang melanggar sumpah.(HR.Ahmad).
BERSIKAP RIDHO TERHADAP SUMPAH Dari Ibnu Umar r.a,dia menceritakan Rasulallah s.a.w pernah mendengar seorang laki-laki bersumpah,dengan menyebut nama ayahnya,lalu beliau bersabda : Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut ayah-ayah kalian.Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah,maka hendaklah dia jujur.Dan barangsiapa diucapkan dengan sumpah kepadanya dengan menyebut Allah,maka dia bukan dari golongan hamba Allah.(HR.Ibnu Majjah). Dari Abu Hurairah r.a Rasulallah s.a.w bersabda : Isa Putra Maryam pernah melihat seseorang mencuri,lalu dia bertanya : Apakah kamu telah m…

MENERANGKAN JAWABAN-JAWABAN ANGGOTA BADAN

RIWAYAT TENTANG JAWABAN ANGGOTA BADAN KETIKA RUH AKAN DICABUT Telah diriwayatkan apabila Allah Swt,hendak mencabut ruh seseorang hamba,maka datanglah Malaikat Izrail a.s kepada seorang hamba yang mukmin dari bagian mulut tersebut untuk mencabut ruhnya,maka keluarlah ucapan dari mulut tersebut,Wahai Malaikat Izrail,bukan jalanmu untuk mencabut ruh dari arah ini,karena mulut telah lama aku gunakan untuk mengingat Allah Swt.Lalu kembalilah Malaikat Izrail a.s kepada Allah Ta'ala dan mengadukan hal tersebut.Lalu Allah swt berfirman : Cabutlah dari arah lain,datatanglah Malaikat Izrail dari arah tangan,maka keluarlah shadaqah dan berkatalah shadaqah tangan,maka keluarlah shadaqah dan berkatalah shadaqah tersebut :
Bukan jalanmu,wahai Izrail mencabut ruh dari arah ini,karena sesungguhnya dia telah sering gunakan bersedekah,mengusap kepala(mengasihi,pen)anak yatim,menulis ilmu-ilmu agama dan memerangi orang-orang kafir.
Lalu datanglah Malaikat Izrail a.s kebagian kaki hamba tersebut,Dan…

MENERANGKAN TENTANG PANGGILAN

TENTANG MENERANGKAN PANGGILAN PADA MAYIT Dalam suatu Hasist diriwayatkan,apabila ruh itu berpisah dengan badan,maka dipanggilah atau diserulah dari langit dengan tiga seruan : Seruan pertama :Wahai anak Adam,kaliankah yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kalian? Panggilan Kedua : Kaliankah yang mengumpulkalkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kalian. Panggilan Ketiga : Kaliankah yang mengalahkan dunia atau dunia yang mengalahkan kalian?
KETIKA MAYIT DILETAKKAN DI ATAS PEMANDIAN Ketika mayit tersebut diletakkan diatas pemandian,diserulah dia dengan tiga seruan : Seruan pertama : Wahai anka Adam,dimanakah badanmu yang kuat,lalu apa yang menyebabkan kamu menjadi lemah? Seruan kedua : Dimankah lisanmu yang fasih dan apa yang menyebabkan nya menjadi diam? Seruan ketiga : Dimanakah kekasih-kekasihmu,lalu apa yang menyebabkan  kamu susah?
PANGGILAN PADA MAYIT KETIKA DIKAFANI Ketika mayit diletakkan dalam kain kafan,diserulah dengan tiga seruan : Wahai anak Adam,kamu akan p…

PENCIPTAAN NABI ADAM A.S

DARI IBNU ABBAS R.A TENTANG PENCIPTAAN NABI ADAM A.S Ibnu Abbas r.a berkata,Allah Ta'ala menciptakan jasad Adam a.s,dari berbagai penjuru dunia,kepalanya dari tanah Ka'bah,dadanya dari berbagai tanah dibumi,kemudian punggungnya dan perutnya dari tanah India,kedua tangannya dari tanah masryik,kedua kakinya dari tanah maghrib.
WAHAB IBNU MUNABBAH MENERANGKAN PULA TENTANG PENCIPTAAN NABI ADAM A.S Pada hadist lain diriwayatkan,berkata Wahab Ibnu Muhabbah,Allah SWT,telah menciptakan Nabi Adam a.s dari tujuh bumi : Maka kepalanya diciptakan dari bumi yang pertama,lehernya dari bumi yang kedua,dadanya dari bumi yang ketiga,kedua tangannya dari bumi yang keempat,punggung dan perutnya dari bumi yang kelima,pantat dan pupunya dari bumi yang keenam,dan kedua betisnya dari bumi yang ketujuh.
DALAM HADIST LAIN IBNU ABBAS MENUKILKAN TENTANG PENCIPTAAN NABI ADAM A.S Dalam hadist ini diriwayatkan pula Ibnu Abbas r.a,berkata Allah Ta'ala telah menjadikan Adam a.s maka dijadikan kepala Ada…

Titian(SHIROOTHOL MUSTAQIM)

PENJELASAN CIRI-CIRI TITIAN SHIRHOOTHOL MUSTAQIM Rasulallah s.a.w beraabda : Allah Swt menjadikan suatu tali yang memanjang diatas neraka,dialaha titian/jembatan tepat diatas tengah-tengah neraka jahannam.Dia sangat licin dan memelesetkan,diatasnya terdapat tujuh gardu.Setiap gardu jauhnya sekitar perjalanan tiga ribu tahun.Seribu tahun berupa tanjakan yang tinggi.Seribu tahun berupa daratan dan seribu tahun berupa tanjakan yang tinggi.Seribu tahun berupa daratan dan seribu tahun berupa lereng yang curam.Dia lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pedang,lebih kelam dibandingkan malam yang pekat.Setiap gardu mempunyai tujuh cabang,setiap cabang bagai panah yang tajam ujungnya.Duduklah seorang hamba diatas gardu tersebut dan ditanyakan padanya tentang perintah-perintah Allah Swt.
YANG DITUNJUKKAN PERTAMA KALI PADA SEORANG HAMBA DIATAS TITIAN SHIROOTHOL MUSTAQIM Yang pertama-tama ditunjukkan tentang keimanan pada seorang hamba tersebut,jika dia terpelihara dari sifat kafir dan…

DIGIRINGNYA PARA MAHKLUK KETEMPAT BERKUMPUL

DIHARI BERKUMPUL ORANG-ORANG KAFIR DIGIRING DENGAN KAKI-KAKI MEREKA DIHARI BERKUMPULšŸ­ Dikisahkan bahwa orang-orang kafir digiring  dengan kaki-kaki mereka,sedangkan orang-orang mukmin digiring dengan binatang korban mereka. Firman Allah Swt : Artinya : Pada suatu hari kami kumpulkan orang-orang yang bertaqwa kehadirat Allah dengan berkendaraan dan kami giring orang-orang yang berdosa keneraka JAHANNAM dengan berjalan(Al-Ayah).
Ali Karamallahu Wajjah berkata : Orang-orang mukmin dikumpulkan dalam keadaan berkendaraan di atas bintang-bintang,korban mereka pada hari kiamat,Allah Swt berfirman pada saat itu,"Wahai para Malaikat-KU janganlah kalian giring hamba-hamba-KU dengan berjalan.Akan tetapi naikkanlah mereka diatas binatang-binatang korban mereka.Karena mereka itu telah terbiasa naik sewaktu masih hidup.Kendaraan mereka pertama kali yaitu tulang sulbi ayah mereka,lalu perut mereka selama sembilan bulan,dan setelah dilahirkan oleh ibu mereka,maka pangkuan ibulah kendaraan mere…

Makhluk-makluk yang dikumpulkan ALLAH SWT.

MAHKLUK-MAHKLUK YANG DIKUMPULKAN ALLAH DI AKHIRAT. Dituturkan dalam suatu hadist,apabila Allah Swt,hendak mengumpulkan makhluk-makhluknya,maka ia dihidupkan Jibril a.s,Mikail a.s,Isrofil a.s serta Isrofil a.s.Mula-mula yaitu Allah swt nembangunkan Malaikat Ridwan a.s seraya berfirman : "Wahai Ridwan hiasilah syurga-syurga dan siapkan pakaian bagi Muhammad s.a.w beserta umatnya.Lalu datanglah beberapa Malaikat dengan membawa Buroq,mahkota,liwahul hamdi(Bendera pujian) dan dua macam pakaian dari pakaian syurga.
MAKHLUK-MAKHLUK YANG MULA DIHIDUPKAN ALLAH SWT Mula-mula dihidupkan Allah Swt dari golongan melata adalah Buroq,maka Allah Swt berfirman kepada Malaikat,Kenakan pakaian padanya,Maka mereka mengggenakan  pakaian PEIANA yang dilapisi Yaqut merah,sedangkan tali kendalinya dari Zabarjut yang hijau.Dan dua pakaian yang satu berwarna hijau,sedangkan yang lain berwarna kuning.Lalu Allah Swt berfirman kepada para Malaikat berangkatlah kalian kepada kubur Muhammad s.a.w,maka berangk…