Selasa, 27 November 2018

News|Islam Melindungi hak laki-laki dan Perempuan|Agus Diar TV


MELINDUNGI HAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ISLAM TERMAKTUB DI DALAM AL-QUR'AN
====================================
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil,kecuali dengan suka-sam suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu:Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(29).

Dan Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka.Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.(30)

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya,niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu(dosa-dosamu yang keci)dan kami masukkan kamu ketempat yang mulia(Surga).(31)

Dan Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain.(Karena)bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada mereka usahakan,dan bagi wanita(pun)ada bahagian dari mereka usahakan,mohonlah kepada Allah sebagain dari karunianya.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(32)

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat,kami jadikan pewaris-pewarisnya.Dan (jika ada)orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,maka berilah kepada mereka bahagiannya.Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(33)

====================================
Dalam ayat pertama diatas larangan membunuh ,diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain,sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri,karena umat merupakan suatu kesatuan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sastra Lisan Kerinci

  SASTRA LISAN DI KERINCI Berdasarkan faktor geografis-Nya Kerinci adalah daerah yang strategis, bentuknya yang seperti kuali yang dat...